O  B  S  A  H

Bezpečnost na
prvním místě
Povinnosti a práva soutěžících Povinnosti a práva pořadatelů Pravidla hry Povinné a doporučené vybavení


Obecně

- Pořadatel je osoba zajišťující realizaci a průběh hry.
- Soutěžící = účastník hry: je osoba řádně registrovaná na účast v aktuálním ročníku hry,  je členem registrovaného týmu.
- Registrací se rozumí vyplnění a odeslání Registračního formuláře.
- Startovní poplatek je částka určená pořadateli na materiální zajištění realizace soutěže. Je stanoven pro každou soutěž individuelně.
- Startovní poplatek se hradí za každý registrovaný tým bez ohledu na počet jeho členů.
- Poslední informace před hrou budou zaslány pouze týmům s uhrazeným startovním poplatkem.
- Úhrady se provádí bankovním převodem na číslo účtu uvedeném v Registračních informacích.
 


Bezpečnost na prvním místě

- Hry se každý soutěžící účastní na vlastní nebezpečí.
- Pořadatelé nejsou zodpovědní za újmy na zdraví nebo majetku soutěžících.
- Doporučujeme s sebou vzít vybavení pro poskytnutí rychlého ošetření při zranění ( trojcípý šátek, obinadlo, tlakový obvaz, náplast ...).
- Důležitá telefonní čísla: TÍSŇOVÁ LINKA 112, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155, POLICIE 158, HASIČI 150.
- Po dobu hry bude k dispozici krizové telefonní číslo pro případ zranění či ohrožení zdraví. Bude zasláno v posledních informacích.
- Používejte k přesunu zřetelné komunikace  ( silnice, cesty, pěšiny, značené stezky ). Zamezíte zabloudění či zranění.
- Berte na zřetel všechny výstražné tabulky a nápisy ( např. Zákaz vstupu, Nebezpečí úrazu, Tady hlídám já )
- Pořadatelé nejsou zodpovědní za újmy na zdraví a majetku třetích osob, způsobí-li tyto újmy soutěžící.

NAHORU


Povinnosti a práva soutěžících

- Soutěžícím je po dobu aktivní účasti ve hře.
- Ručí za správnost a pravdivost údajů vyplněných v registraci. Pořadatel není povinen tyto údaje kontrolovat.
- Jsou povinni respektovat a dodržovat zde uvedené bezpečnostní pokyny a pravidla hry.
- Při zjevném nedodržení budou diskvalifikováni.
- Účastník hry je povinen dodržovat zásady slušného společenského chování a dbát na nepošpinění jména hry.
- V přírodě se chová podle zvyklostí ( nerozdělává oheň, nedevastuje krajinu, chová se tiše, ... ).
- U zvláště chráněných krajinných celků ctí zásady tohoto území, se kterými je povinen sám se seznámit.
- Bezdůvodně nevstupuje na viditelně ohraničené soukromé pozemky ani do neveřejných objektů.
- Jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů během hry.
- Soutěžní tým se skládá z 2 - 5 aktivních soutěžících.
- Alespoň dva soutěžící v týmu musí nejpozději den před startem dovršit věku 18 let. Tím přebírají zodpovědnost za nezletilé členy svého týmu.
- Soutěžící se musí včas sami dopravit do místa startu. Pokud to z vážných důvodů není možné, neváhají kontaktovat pořadatele.
- Je zakázáno ničit a jinak znehodnocovat šifry nebo zabraňovat ostatním týmům v řádném postupu soutěží.
- Měnit místo uložení šifer na stanovišti, zejména z bezpečnostních důvodů, je možné pouze po konzultaci s pořadateli.
- Jsou povinni uhradit startovní poplatek nejpozději do 14-ti dnů před startem jinak bude zrušena jejich účast. Výjimky se udělují písemně pořadateli.
- Zrušení registrace a vrácení uhrazeného startovního poplatku je možné pouze při písemné žádosti pořadatelům nejpozději 14 dní před startem.

NAHORU


Povinnosti a práva pořadatelů

- Pořadatelé mají povinnost vrátit soutěžícím již uhrazené startovné, pokud pořadatelé hru z vlastní vůle zruší. V tomto případě soutěžící nemají právo na další náhradu.
- Hra se koná za jakéhokoli počasí.
- Mohou změnit pravidla hry nejpozději týden před startem bez upozornění.
- Mohou zastavit registrace před stanoveným termínem.
- Mají právo nevrátit uhrazené startovné při neúčasti ve hře bez předchozí včasné žádosti o zrušení registrace daného týmu.
- Zajistí odvoz některých věcí soutěžících ze startovního místa do cíle ( kytara, spacák, náhradní oblečení ). Označit jménem a názvem týmu!
- Zavazují se nakládat s osobními údaji v souladu s platným právním řádem České republiky.

NAHORU


Pravidla hry

- Čas a místo startu bude uvedeno v posledních informacích, které vám budou zaslány e-mailem před hrou.
- Hraje se fair-play.
- Dodržovat bezpečnostní pokyny a povinnosti a práva soutěžících.
- Je zakázáno napovídat, radit se a jinak spolupracovat s konkurenčními týmy.
- Přítel na telefonu dle vlastního uvážení.
- Záměrné sledování konkurenčních účastníků hry je považováno za hrubé porušení pravidel.
- Používání GPS a jiných elektronických lokačních systémů je považováno za hrubé porušení pravidel.
- Pohybovat se smíte dle typu hry: u pěší máte k dispozici vlastní nohy nebo veřejnou dopravu ( MHD, vlak, linkový autobus ), u cyklistických pouze vlastní kolo ( a nohy ).
- Jednotlivá stanoviště jsou od sebe rozumně vzdálena.
- Za šifru a předměty spojené s hrou považujte pouze ty, označené logem Za NOSEM.
- Na některých stanovištích se zapisujte do Pořadníku. Čas příchodu nefalšujte, klamete jen sami sebe.
- Nápovědy se poskytují telefonním hovorem, prostřednictvím zpráv SMS ve známém tvaru ( uvedeno na šifře ) na čísle k tomu určeném nebo jsou umístěné v terénu.
- Každé stanoviště má jednu nápovědu.
- K získání nápovědy je nutné znát heslo stanoviště a heslo týmu (mimo v terénu).
- Čerpání nápovědy se penalizuje přičtením trestného času 40 minut k celkovému času. Dále se do pořadí již nezohledňuje.
- Nápověda v terénu není nijak penalizována.
- Je možno telefonicky požádat o správná řešení libovolných šifer.
- K získání správného řešení je nutné znát heslo stanoviště a heslo týmu.
- Čerpání správného řešení se penalizuje přičtením trestného času 150 minut k celkovému času. Dále se do pořadí již nezohledňuje.
- Pokud na jednom stanovišti použijete nápovědu i řešení, celkový trestný čas bude pouze 150 minut.
- K úspěšnému dokončení hry musíte do cíle donést všechny své šifry.
- Do cíle musí dorazit minimálně 50% členů z počtu startujícího týmu, aby mohl být stopován celkový čas.
- Pořadí je vyhodnocováno podle celkového času s přičtením všech trestných časů u týmů regulérně dosáhnuvších cíle.
- U týmů, které skončí na některém ze stanovišť, se pořadí určí podle posledního stanoviště a celkové velikosti trestných časů.
- Pokud odstoupíte ze hry, přesto dojděte do cíle ( bude vám sdělen telefonicky ).
- Ke kódování se používá anglická abeceda o 26 znacích bez diakritiky!

NAHORU


Povinné a doporučené vybavení

- Jídlo a pití v dostatečném množství na celou hru.
- Pevná, nepromokavá a pohodlná obuv, oblečení do jakéhokoli počasí.
- Na kolo: osvětlení ( povinně! ), přilba, vhodné oblečení, servisní vybavení ( klíče, záplaty, pumpička apod.)
- Pohodlné zavazadlo na záda.
- Doklady: Občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny.
- Několik svítilen a mnoho náhradních baterií.
- 2x nabitý mobilní telefon, 1x telefon s kreditem min. 100 Kč ( pro nutné případy ).
- Karimatka, spacák, plachta.
- MAPA podle upřesnění pořadateli, kompas, buzola.
- Blok a dostatek psacích a kreslících potřeb.
- Podložka na psaní, průhledná folie.
- Nůžky, rýsovací potřeby, kružítko, kalkulačka.
- Doporučujeme s sebou vzít vybavení pro poskytnutí rychlého ošetření při zranění ( trojc. šátek, obinadlo, tlakový obvaz, náplast ...).
- Dešifrovací pomůcky dle vlastního uvážení ( morseova, brailova, vlajková a jiné abecedy, logaritmické pravítko, Manuál Tmou, ...).
- Další doporučené vybavení bude uvedeno v posledních informacích.

NAHORU